J A E E E

Journal of Automation, Electronics and Electrical Engineering (JAEEE) jest Czasopismem Naukowym wydawanym przez Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego. Ukazuje się cztery razy w roku i zawiera oryginalne artykuły.

Skierowany jest do naukowców i specjalistów w celu dzielenia się doświadczeniami, wiedzą ekspercką i wynikami badań, dotyczących wszystkich aspektów z automatyki, elektroniki i elektrotechniki. Jest Czasopismem o otwartym dostępie. Oznacza to, że wyniki badań są swobodnie dostępne dla szerokiego grona zainteresowanych czytelników i umożliwiają globalną wymianę wiedzy.

Artykuły publikowane są nieodpłatnie.

Każdy artykuł jest sygnowany indywidualnym numerem DOI (Digital Object Identifier).

Czasopismo Journal of Automation, Electronics and Electrical Engineeringznajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki – 40 punktów.

Artykuły w kwartalniku JAEEE, są publikowane w języku angielskim i recenzowane przez dwóch recenzentów (ekspertów z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego) powoływanych przez Komitet Redakcyjny dla każdego artykułu.

Zakres tematyczny Czasopisma:

  • Automatyka
  • Elektronika
  • Elektrotechnika