J A E E E

Redakcja Czasopisma, aby przeciwdziałać nierzetelności w nauce ghostwriting, guest authorship, prowadzi odpowiednie procedury. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu, lecz ani jego udział jako jednego z Autorów nie został ujawniony, ani nie wymieniono go w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a jego nazwisko jest podane jako Autora lub współautora.

Redakcja wyjaśnia Autorom pojęcia ghostwriting i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki tego typu działań ze strony Autorów będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe itp.).

Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Redakcja stosuje politykę antyplagiatową. Autorzy przedstawiają do publikacji wyłącznie własne oryginalne artykuły, niepublikowane wcześniej w całości, ani w istotnych częściach w dowolnym innym składzie autorskim. Autorzy gwarantują, że przedłożony do recenzji artykuł nie został złożony do publikacji w innym Czasopiśmie, pracy zbiorowej itd. O stopniu oryginalności artykułu Autorzy zobowiązani są poinformować Redakcję w odpowiednim oświadczeniu. Autorzy zobowiązani są wskazywać (cytować) publikacje, które wykorzystali przy tworzeniu artykułu. Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przypadki postaw nieetycznych będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej.

Redakcja stosuje zasady etyczne opracowane na podstawie COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors, w tym m.in. zasadę fair play, poufności, przeciwdziałania konfliktom interesów członków Redakcji, udziału Recenzentów w pracach Redakcji, terminowości, poufności, przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów, rzetelności źródeł, autorstwa pracy, przeciwdziałania konfliktom interesów Autorów, rzetelnego przedstawiania raportów badawczych, oryginalności pracy, rzetelności źródeł, błędów w opublikowanych pracach.