J A E E E

Artykuły naukowe przesłane do JAEEE są recenzowane zgodniez następującą procedurą:

Wstępny przegląd

Rada Naukowa wraz z Redaktorem Naczelnym oceniają każdy artykuł, aby ustalić, czy jego temat i treść są odpowiednie do rozważenia przez Redaktorów Działowych Czasopisma JAEEE. Prace, które nie spełniają minimalnych kryteriów, są zwracane Autorom. Jest to korzystne z punktu widzenia Autorów, którzy mogą podjąć decyzję o poprawie i przedłożeniu pracy w innym Czasopiśmie, unikając opóźnień z długiego procesu przeglądu, który mimo to prowadziłby do odrzucenia.

Recenzja równorzędna

Artykuły naukowe, które przejdą wstępny przegląd, są przekazane do Redaktora Działowego, który wybiera Recenzentów na podstawie ich wiedzy w tej konkretnej dziedzinie. Każdy artykuł jest recenzowany przez, co najmniej dwóch Recenzentów w procesie podwójnej anonimowej recenzji, w którym zarówno Recenzenci, jak i Autorzy są anonimowi. Recenzenci proszeni są o ocenę pracy w oparciu o jej oryginalność, znaczenie, solidność techniczną i jasność. Aby ułatwić terminową publikację, Recenzenci proszeni są o wypełnienie formularza recenzji w ciągu jednego miesiąca. Po zebraniu raportów Recenzentów Koordynator Redakcyjny przesyła zalecenia Autorom. Po otrzymaniu poprawionego dokumentu według wytycznych Recenzentów i Edytora Językowego, przekazuje go do Redaktora Działowego, który wydaje zalecenie dotyczące akceptowalności artykułu informując Koordynatora Redakcyjnego.

Zalecenie

Na podstawie komentarzy Recenzentów i rekomendacji Redaktorów Działowych, Redaktor Naczelny podejmuje ostateczną decyzję o akceptacji artykułu i informuje o tym Autorów. Recenzja jest sporządzana w języku angielskim na dostarczonym przez Koordynatora Redakcyjnego Czasopisma formularzu. Za zgodą Redaktora Naczelnego Czasopisma recenzja może być sporządzona w innym języku. Umowa zawierana z Recenzentem określa wymagania dotyczące rzetelności i szczegółowości recenzji, termin wykonania. Recenzent nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonanie recenzji. W przypadku recenzji negatywnej jest powoływany dodatkowy recenzent przez Redaktora Działowego. Redakcja Czasopisma może nie przyjąć wykonanej recenzji, jeżeli nie spełnia ona wymagań. Gdy oceny Recenzentów są skrajnie różne, decyzje w sprawie publikacji podejmuje Redaktor Działowy w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym. Autorowi artykułu udostępnia się tekst recenzji pozbawiony danych o Recenzencie. Wszyscy Recenzenci maja prawo do powtórnej weryfikacji artykułu przed skierowaniem go do druku. Wykaz Recenzentów jest publikowany w ostatnim w danym roku numerze Czasopisma JAEEE oraz na stronie internetowej.

Kryteria publikacji

Aby dokument został opublikowany w JAEEE musi spełniać kryteria:
oryginalność, znaczenie, techniczna solidność, przejrzystość. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Możliwe są różne typy rekomendacji Artykułu przez Recenzentów:

    • Akceptuj zgłoszenie.
    • Wymagane poprawki.
    • Odrzuć zgłoszenie.

Jeśli Recenzent uważa, że dokument nie nadaje się do publikacji w JAEEE, recenzja powinna zawierać krótkie, ale wystarczające uzasadnienie w uwagach recenzji umożliwiające Autorowi (Autorom) zrozumienie przyczyn decyzji.
O numerze Czasopisma, w którym zostanie opublikowany artykuł decyduje Redaktor Naczelny.

Poufność

Recenzenci powinni traktować treść recenzowanego dokumentu jako ściśle poufną, a nie ujawniać go innym przed publikacją. Recenzent nie powinien wykorzystywać, ani udostępniać innym materiałów z recenzowanego przez siebie dokumentu. Recenzent nie powinien również rozpowszechniać kopii recenzowanego artykułu, chyba że został opublikowany.

Konflikt interesów

Recenzenci proszeni są o poinformowanie Redaktora Naczelnego o wszelkich konfliktach interesów przy recenzowaniu artykułu.