J A E E E

Autorzy proszeni są o przesyłanie artykułów, których treść zawiera się w tematyce Czasopisma.

Artykuł powinien być napisany w języku angielskim, w programie MS Word 2010 lub nowszym (format .docx).
Proszę zwrócić uwagę na zapis wzorów matematycznych. Muszą być edytowalne w programie MS Word lub MathType.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wykonania poprawek edytorskich w przesłanym tekście artykułu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury publikacji i formatowania tekstu:

  • Przygotowanie artykułu – formatka -> pobierz [docx],

Dokumenty należy przesłać na email: jaeee@uthrad.pl